Učesnici

Black Transformations, Snežana Zlatkovic – Srbija

Bio: Snežana Zlatković, 1988. godine rođena u Beogradu. Arhitekt, od 2013. student doktorskih akademskih studija Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Sa istraživanjem u čijem je fokusu crtež kao kritički alat učestvuje na internacionalnim konferencijama i konkursima, među kojima su neki od radova nagrađeni, ili odabrani kao najuži krug radova za izlaganje (Drawing Futures Book, Bartlett School of Architecture, UCL; Drawing of the Year 2016, The Aarhus School of Architecture, Denmark (Special Mention); On Architecture: Scale of Design from Micro to Macro – New Media, STRAND (Recognition Award), itd.). Od 2014. godine radi kao arhitekt u Energoprojektu.

Black Transformation

Opis rada / koncept   Rad odgovara na temu „Pad u budućnost” kroz individualno iskustvo arhitekte koja je pre pet godina diplomirala arhitekturu i tada se suočila sa svim ograničenjima za stvaralački rad. Ne prepuštajući se hibernaciji, okrenula sam se ka onome što je za mene predstavljalo osnov inspiracije, ka onome što je moguće da se razvija bez institucionalne podrške, onoj viziji koja isključivo zavisi od sopstvene posvećenosti i rada, ali je od pamtiveka bila osnovni kritički alat za promišljanje arhitekture, jednostavno – istraživanju kroz crtež. „Crna kutija” koju ja predlažem je obložena nekim od crteža koje sam razvila u periodu od 2013. godine do danas, a koji istražuju uticaj fenomena transparentnosti na transformacije gradskog pejzaža kao osnovnu arhitektonsku temu kojom se bavim kroz doktorske akademske studije. Osnovni cilj rada je da kroz jedan sažeti prikaz, kolaž ukaže na ono što uvek postoji kao mogući izbor bez obzira na okolnosti, da proaktivnost jeste pokretač promena, čak i onda kada je individualna i naizgled usko orijentisana, ona u sebi krije potencijal da se širi i da korak po korak otvara pitanja o tome kako arhitekt ruši zidove dok arhitekture „nema” ?

Tehnički opis rada

Unutrašnjost „crne kutije” se oblaže odštampanim crtežima koji po potrebi mogu da budu i plastificirani zbog otpornosti na vremenske uslove. Jedna bočna strana kutije je otvorena da bi se unutrašnjost sagledavala. Takođe, gornja strana kocke bi imala mogućnost otvaranja po potrebi, radi boljeg pregleda crteža. Kada je u pitanju tehnika radova, na samom početku, uspostavljene su dve osnovne skale transparentnosti, statična i dinamična. Ispitane su kroz knjige ručnih crteža, koje postaju referentna baza za buduće eksperimente. Linija ručnog crteža je tanka crta, potez, pravac, niz, red, nit, idealno prostiranje u dužini, ona istražuje mikro, ali makro promene transparentnosi. Ukrštanjem dve skale transparentnosti nastaje niz ručnih crteža koji se bave međuodnosom doslovne i pojavne transparentnosti. Zbir svih crteža gradi mapu metodologije, na osnovu koje se oni dalje primenjuju na sledeću seriju fotografija određenih fragmenata gradskog pejzaža. Sledeći korak je digitalna analiza, obrada slika preko niza kompjuterizovanih tehnika. Istovremenim korišćenjem analognih i digitalnih tehnika proces otkriva nove mogućnosti za analizu kompleksne i haotične mreže transformacija gradskog pejzaža ka drugačijem čitanju istih. Dakle, ono što je još od prvih analiza putem sklala transparentnosti bilo rastavljeno putem ručnih crteža koji ekstraktuju nizove tragova transformacija sa posebnim ritmom, biva sintetizovano kroz sledeći korak – kolaž. Kolaž je po svojoj tehnici digitalan, ali sa potpuno analognom bazom podataka. U cilju formiranja poetskog dijagrama za dinamička mapiranja, mi tragamo za odgovorima između ručnog crteža kao prvog kritičkog alata arhitekture, pa do kompjutera kao poslednjeg. Takva vrsta međuodnosa intuitivnog traga koji se ostavlja potezom ruke i mehanizovanog procesa digitalnih alata omogućava metodologiji da pomoću predloženog alata i njegove tehnike kodira bilo koju transformaciju gradskog pejzaža. Kako još uvek postoji nešto neuhvatljivo u analizi kada crtamo čisto rukom, tako postoje i određene kompjuterske tehnike koje mogu da unaprede ove crteže na potpuno drugačiji i nov nivo informacija. Na taj način se odvija proces u kome crtež postaje kritički alat koji omogućava ispitivanje fenomena transparentnosti u okvirima transformacija gradskog pejzaža, ali i otkrivanje potencijala iz složenih prostornih situacija – formiranje niza eksperimenata na različitim fragmentima grada.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+