Učesnici

Lekari sveta: Zdravlje za sve, prava za svakoga

VIŠE OD 30 GODINA BRIGE O NAJUGROŽENIJIM POPULACIJAMA

Lekari sveta (MDM) je međunarodna humanitarna organizacija koja pruža medicinsku pomoć i zaštitu ugroženim populacijama širom sveta u kriznim situacijama kao i kroz dugoročno delovanje. Takođe radi na omogućavanju pristupa zdravstvu svima, kao i na podržavanju društvenim promenama. Kroz inovativne medicinske programe i incijative bazirane na sprovedenim istraživanjima, MDM omogućava isključenim pojedincima i njihovim zajednima da imaju pristup sistemu zdravstvene zaštite boreći se za univerzalni pristup zdravstvenoj zaštiti.

Poreklo organizacije leži u intervenciji 1979. godine da pomogne brodovima vijetnamskih izbeglica u Južnom kineskom moru koji su pobegni iz Vijetnama nakon rata. Brod-bolnica pod nazivom „Ostrvo svetla“ sa lekarima volonterima i novinarima organizovan je sa ciljem da pruži medicinsku negu i da osudi tadašnja događanja.

Od tada, organizacija je nastavila da poveća oblasti svoje intervencije, usvojila je složenije načine preduzimanja akcije i potvrdila je svoj nezavisan stav. MDM organizacija je posvećena svetu u kojem su ukinute sve prepreke ostvarivanja prava na zdratsvenu zaštitu, svet u kome će pravo na zdravlje biti prepoznato kao jedno od fundamentalnih ljudskih prava.

MDM je međunarodna mreža koju čini 15 udruženja širom sveta, koje imaju zajedničku povelju i slede ciljeve brige i svedočenja, kroz aktivnosti u 46 zemalja na svim kontinentima gde se fokusira na 4 prioritetne oblasti: brizi za zdravlje migranata i raseljenih lica, promovisanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja, borbe protiv HIV-a i smanjenje štete i rizika u vezi sa upotrebom droga, kriza i sukoba.

«Pomažući migrantima u proteklih 30 godina, vodeći računa o njima i obezbeđujući pristup svojim pravima, Lekari sveta potvrđuju svoju odlučnu posvećenost kohezivnoj akciji u lokalnoj zajednici. Mi smo tu za ove migrante tokom njihovog putovanja, od konfliktnim zonama, preko Grčke do Kalea. Jer tražiti azil nije zločin. Ovi ljudi su u očajničkoj i legitimnoj potrazi za dostojanstvenim načinom života. »
Dr Fransoa Sivinjon, predsednik organizacije Lekari sveta (MDM)

Organizacija Lekari sveta (MDM) interveniše direktno ka izbjeglicama/migranatima/tražiocima azila kroz brojne programe kako u inostranstvu, tako i u Francuskoj. Od marta 2015. godine, Evropa se suočava sa onim što se naziva presedanom migratorne krize, koja je u stvarnosti kriza dobrodošlice i solidarnosti. Ipak, odgovori mnogih vlada prevashodno u smeru bezbednosne orijenticije izlažu ova lica mnogim opasnostima i direktno ugrožavaju njihovo zdravlje i živote. Zbog toga smo mi u saradnji sa centrima moći, i na lokalnom i na globalnom nivou, kako bismo obezbedili prava migrantima, i borili se protiv represivnih migratornih politika.

Širom Evrope (od Grčke do Švedske, preko Francuske), MDM organizacije je angažovana na tri aspekta, medicinskom, psihološkom i socijalnom, radeći kroz lokalne domove zdravlja; kroz medicinske mobilne timove koji se nalaze na terenu gde god ima potreba za pružanjem primarne zdravstvene zaštite migrantima; i kroz psihološke stručne timove. Cilj je da se ponudi mesto za odmor, mesto za razgovor, mogućnost dobijanja medicinskog tretmana, fizičke zaštite ili socijalne pomoći, kao i da se opiše širok spektar migracionih putovanja, kao glavne prepreke sa kojima se oni suočavaju na svom putu. Naš cilj je posebno svedočenje o negativnom uticaju koji imaju evopske politike na zdravlje migranata.

MDM u Srbiji

Migrantska kriza je dostigla vrhunac u 2015. i videli smo hiljade migranata na ulasku i izlasku iz Srbije, tranzitne zemlja za severne evropske destinacije. Od januara 2016. godine, MDM je obezbedila više od 40.000 konsultacija primarne zdravstvene zaštite i psihosocijalne podrške migrantima/izbeglicama u Srbiji.
Timovi naše organizacije u Srbiji čine lekari, medicinske sestre/tehničari, psiholozi,kulturni medijatori i vozači, pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu u izbegličkim centrima u Šida i Adaševcima, Somboru, Kikindi i na terenu duž granice sa Mađarskom, oko Subotice, i u Beogradu. Svaki dan, zajedno sa lokalnim zdravstvenim centrima, MDM timovi obezbeđuju zdravstvenu podršku muškaracima, ženama, deci koji borave u državnim migranstkim centrima. Većina ovih ljudi je na svom putu ka Evropi već mesecima, a u nekim slučajevima i godinama, potrebna im je medicinska nega, ali i psihosocijalna podrška kako bi se sto lakše suočili sa strahotama koje se videli i doživeli u svojoj zemlji, na putu, i koje ih možda još čekaju ispred zatvorenih evropskih granica.

201609, Vluchtelingen, Servisch Hongaarse grens, Servië, Belgrado, Miksaliste Refugee Aid Centre, waar verschillende NGO’s hulp geven; voedsel, kledij, hygiënsche producten, medische hulp, informatie, ontspanning
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+