Radmila Šerović – Upravljanje staklenom ambalažom u Srbiji

Radmila Šerović je rođena 22. marta 1965. u Trsteniku gde je završila osnovno i srednje obrazovanje. Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu upisuje 1984. i diplomira na neorganskom odseku, smer Tehološka kontrola materijala, sa stečenim zvanjem dipl. inžinjer tehnologije MSc.

 Radni staž započinje kao Direktor privatnog preduzeća za marketing i trgvoinu  „DENAKO“ a inženjerski staž započinje kao „Projektant ekološkog sistema“ u Upravi za ekologiju pri IHP „Prava petoletka“ Trstenik,  gde u okvru četvorogodišnjeg mandata radi na poslovima praćenja regulative iz oblasti opasnih hemikalija, na izučavanju problematike upotrebe, selektiranja i odlaganja svih vrsta industrijskih ulja i izučavanja mogućnosti za njihovu ponovnu upotrebu i reciklažu i na izučavanju problematike selektiranja i odlaganja odpada-industrijsog i komunalnog. Posebno zaduženje dobija kao član tima za izradu „Katastra zagađivača“ za sve vrste zagađivače vode, vazduha i zemljišta u navedenoj industriji i na  poslovima kreiranja ekološke politike usaglašene sa politikom kvaliteta u fazi uvođenja sistema kvaliteta kroz standarde JUS ISO 9000 i JUS ISO 14000 za  IHP „Prava petoletka“ Trstenik. U istoj industriji, do 2002. godine radi kao pogonski  inženjer na poslovima špricanja plastike i izrade gotovih proizvoda u DD „Zaptivke“ i na poslovima galvanske zaštite u DD „Galvanska zaštita“, u kviru kojih radi i na postrojenju za tretman otpadnih voda.

Od 2002.  započinje rad u državnoj upravi, u Ministarstvu za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine, kao Asistent Zamenika ministra,  a potom nastavlja radom, kao savetnik u oblasti međunarodne saradnje i evropskih integracija na poslovima praćenja međunarodne regulative, uključujući i direktive EU u oblasti zaštite životne sredine.  Operativno učestvuje u izradi nacionalne regulative i strateških dokumenata kao i na pripremi planova i programa za izradu nacionalnih dokumenata neophodnih za realizaciju procesa evropskih integracija. 0d 2006, radi na poslovima pisanja predloga projekata iz oblasti zaštite životne sredine, radi kao savetnik u grupi za upravljanje projektima u Sektoru za razvoj strategije i programske politike u

Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine. U oblasti „Upravljanja otpadom“ počinje da radi od 2007. godine, kao samostalni savetnik i šef Odseka za upravljanje medicinskim, biološkim i ostalim vrstama otpada, u Odeljenju za upravljanje otpadomu pri Sektoru upravljanja zagađivačima, Ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine. U Sektoru za planiranje i upravljanje i rukovodi Odsekom za upravljanje komunalnim i posebnim tokovima otpada od 2010. godine do 2013. godine, kada se imenuje i za Načelnika Odeljenja za upravljanje otpadom. Ovu funkciju vrši i danas.

U pomenutom periodu, a posebno od 2010. godine, učestvovala je u pisanju gotovo svih zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti upravljanja otpadom, a u većini slučajeva obavljala funkciju Predsednika  imenovanih Radnih grupa za izradu pojedinačnih propisa kao i nacionalnih  i strateških  dokumenata u oblasti upravljanja otpadom za Republiku Srbiju.

U okviru međunarodne saradnje, od 2010. do danas, u okviru implementacije čak 2 TWINNING projekta, obavljala je funkcije “lidera” više komponenti koje su kao rezultat imale izradu Nacionalnih Planova za upravljanja posebnim tokovima otpada, kao i predloga nove Nacionalne Strategije upravljanja otpadom sa Nacionalnim Planom upravljanja otpadom. U TWINNING Projektu koji je trajao od 2015.-2017.godine imenovana je od strane Ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine za rukovodioca projketa koji je imao za cilj izradu Integrisanog plana upravljanja opasnim otpadom za Republiku Srbiju. U periodu do 2020. godine imenovana je od strane Ministarstva za Predsednika više Radnih grupa za izradu Specifičnih planova implementacije posebnih EU Direktiva, koji su sastavni deo dokumentacije  Pregovaračke pozicije  Vlade Republike Srbije i Pregovaračke grupe 27.

 Najznačajnija priznanja za dodatno obrazovanje iz oblasti Upravljanja projektima dobila je od Ministarstva insotranih poslova Kraljevine Danske, Kabineta Predsednika Vlade Kraljevine Velike Britanije i Instituta za međunarodni konsalting, kao i Centra za evropske studije iz Strazbura. U oblasti Poslova i politike Evropske unije, u okviru obuke državnih službenika, dobila je sertifikate od Fakulteta političkih naukaž i College of Europe, Brugge. Za oblast Upravljanje komunalnim otpadom i ostalim vrstama opasnog otpada               dobila je sertifikat o uspešno završenom stručnom usavršavanju u Japanu od Japanske agencije za međunarodnu saradnju JICA. Značajni doprinosi u radu dala je kao koordinator projekta “Procena ekoloških crnih tačaka u Srbiji i Crnoj Gori”, sprovedenog od strane misije UNEP-a (Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu) i Ministarstva nauke i zaštite životne sredine, u šest gradova Srbije koji su proglašeni „crnim tačkama“; kao koordinator Ministarstva za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine za učešće Delegacije Republike Srbije na IV Ministarskoj konferenciji o zdravlju i zaštiti životne sredine; angažovani TRENER u okviru projekta “Jačanje kapaciteta za upravljanje reformom državne samouprave za članove reformskih timova” i kao TRENER za obuku državnih službenika na temu Upravljanje projektima EU, kroz višenedeljno održane treninge za module i radionice u organizaciji Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Centra za međunarodni razvoj i konsalting Vlade Velike Britanije. Bila je koordinator projekta „Tehnička pomoć u upravljanju medicinskim otpadom u Republici Srbiji“ u skladu sa odlukom o imenovanju od strane ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine i u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i  član Komisije za stručnu ocenu Studije „UPRAVLJANJE OTPADOM U JP EPS“ – katastar otpada u JP EPS i katastar otpada u hidroenergetskim postrojenjima HE „Đerdap“ i HE „Drinsko-limske hidroelektrane“, Beograd.

U periodu od 2013.godine do danas bila je Predsednik više stručnih Komisija za praćenje realizacije projekata izmeštanja i trajnog zbrinjavanja opasnog istorijskog otpada sa lokacija koje se nalaze u preduzećima  u restrukturiranju i stečaju. Jedan je od tri autora (mr Gordana Petković dipl. pravnik, Radmila Šerović, dipl. ing tehnologije, dr Hristina Stevanović-Čarapina, dipl. ing tehnologije), PRIRUČNIKA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM, u izdanju „FORUM MEDIA“ d.o.o. Beograd, 2011, čije ažuriranje se vrši kvartalno, od 2011. do danas. Objavila je više desetina publikacija (radova, uputstava i priručnika za upravljanje otpadom) i učesnik je brojnih međunarodnih i nacionalnih skupova u oblasti upravljanja otpadom. Od 2014, član tima Pregovaračke grupe 27 Životna sredina i klimatske promene, sa funkcijom Šef izvestilačke grupe za SEKTOR OTPADA.

Upisana je na završnoj godini doktorskih studija na Fakultetu za primenjenu ekologiju “Futura” u Beogradu,