Učesnici

Regresija, Nikola Ralević – Crna Gora

Bio: Rođen 01.12.1991

Regresija

Regresija u psihoanalizi predstavlja mehanizam odbrane. U suštini riječ je o povlačenju libida, i vraćanju na prevaziđene i nezrelije oblike ponašanja. Javlja se kao reakcija na frustaciju, ili kada smo suočeni sa stresom. Na primer, adolescent koji je preplavljen strahom, besom i rastućim seksualnim nagonom postaje nametljiv i počinje da ispoljava ponašanja iz ranog detinjstva koja je odavno prerastao, kao što je mokrenje u krevet. Odrasli mogu regradirati kada su pod velikim stresom, odbijajući da napuste svoj krevet i uključe se u normalne, svakodnevne aktivnosti. 

Tehnički opis rada

Rad bi trebao da sadrži jednu fotografiju unutar kocke, po sredini kocke, a sa druge strane te fotografije trebao bi da ide tekst. 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+