Program > Osetljivi grad

Picture 2

Danijela Milovanović Rodić – Refugee Housing

U ovoj prezentaciji Danijela Milovanović Rodić će predstaviti temu, ciljeve, predagoški model i ostvarene rezulate na predmetu „Arhitekti i urbanisti i građanske inicijative za održivi razvoj“ sa II godine Master studija Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nastavu je u jesenjem semestru 2015-16. školske godine pohađalo 65 studenata.

Osnovna tema predmeta je globalna izbeglička kriza koja se sve većim intezitetom oseća i u našoj zemlji. Republika Srbija ima višedecenijsko iskustvo u suočavanju sa ovom vrstom problema – prema UNHCR-u do prošle godine je bila zemlja sa najvećim brojem izbeglica i interno raseljenih lica u Evropi i jedna od pet država u svetu sa „dugotrajnom izbegličkom krizom“. Autor smatra da u tom kontekstu, kao društvo, a u ovom slučaju i kao profesija, moramo učestvovati u traganju za novim odgovorima na dati izazov. Stoga, studenstki radovi predstavljaju različite tipove projekata u funkciji poboljšanja uslova života izbeglica, ali i lokalnog stanovništva tranzitnih teritorija na kojima se oni privremeno ili stalno naseljavaju.

Pored predstavljanja radova kojima su studenti arhitekture želeli da daju doprines naporima koje država, društvo i profesija čine u suočavaju sa izbegličkom krizom (i ostalim humanitarnim katastrofama), cilj prezentacije je i priključivanje diskusiji o profesionalnim kompetencijama arhitekata i urbanista, kao i njihovoj poziciji, ulozi i formama delovanja u društvu.

Za više informacija o navedenim projektima posetiti link: http://www.arh.bg.ac.rs/2016/04/20/veb-izlozba-re-akcija-na-izbeglicku-krizu-studenti-arhitektonskog-fakulteta-za-izbeglice/

Picture 2 Picture 4a

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
10/06/2016
13:00 - 13:40 H

Učesnici

 • Danijela

  Danijela Milovanović Rodić

  Učestvovala je na više međunarodnih i nacionalnih naučno-istraživačkih projekata, na izradi urbanističkih planova i urbanističkih i arhitektonskih projekata, urbanističkim studijama, urbanističko-arhitektonskim konkursima i izložbama.

  Ima više publikovanih radova u nacionalnim i međunarodnim naučnim i stručnim publikacijama. Učestvovala je na savetovanjima nacionalnog i međunarodnog značaja. Radovi su iz oblasti urbanističkog planiranja i bave se različitim aspektima upravljanja razvojem grada. Naročita pažnja je posvećena istraživanju kolaborativnog planiranja, različitih aspekata učešća javnosti u urbanističkom planiranju, mogućnostima primene IKT alata u funkciji njenog unapređenja, kao i razvoju grada u kontekstu ubrzanog i intezivnog razvoja IKT-a.

  Poslednjih godina je istraživački fokus na edukaciji socijalno odgovornih i angažovanih arhitekata-urbanista.
  Dobila je devet nagrada za radove iz urbanizma.

  Na Mikser Festivalu učestvuje u razgovoru „Refugee Housing“.

  Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+