Program > Osetljivi grad

African_refugees

Izbeglice i otvoreno društvo – World Cafe sesije

Izbeglice i otvoreno društvo – Fondacija Friedrich Naumann, World Cafe sesije:

 

Društvo u mojoj zemlji i otvoreno društvo: Jug Puljizević (Hrvatska)

Integracija izbeglica – mogućnosti i prepreke u otvorenom društvu: Markus Kaiser (Belgija, Grčka)

Suočavanje sa izbegličkom krizom – kako bi politika i OCD trebalo da reaguju Predstavnik iz Turske

Osetljivi / Reagujući gradovi: Da li bi izbeglice trebalo da imaju sopstvene gradove / ograničenja integracije Charles du Vinage (Srbija)

Kako bi obrazovni sistem trebalo da reaguje na rastući broj izbeglica / migranata? Marko Perović, IOM

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
09/06/2016
9:30 - 11:00 H