Dizajnaton radionica: Kako da unapredimo prostor za slobodno vreme pomoću cirkularnog dizajna?

Kako bi gradovi izgledali da deca imala pravo glasa u njihovom kreiranju? U ovom momentu jedna milijarda dece živi u urbanim sredinama. Zato bi za nas trebalo da bude važno kako deca i mladi vide grad u kome žive i posebno – gde se nalazi njihovo mesto (za druženje, neformalno učenje, slobodno vreme…) u gradu? Gde je i kako izgleda prostor za decu u gradu kada prestanu da izlaze u parkić ispred kuće? Kako na njih utiču: nedostatak zelenih površina, saobraćaj i zagađenje, život u visokim zgradama, izolacija, netolerancija i nejednak, neadekvatan pristup u korišćenju grada.

Dizajn za bolji svet radionica u okviru Next Gen Dizajn platforme na Mikser festivalu koja je posvećena edukaciji mladih stvaralaca u oblasti  održivog i dizajna koji doprinosi pravednijem, humanijem, bezbednijem i zdravijem svetu, pružiće najmlađim polaznicima priliku da nam daju svoju sliku takvog grada, ali će ih i obučiti kako da postanu deo tog procesa.

 

Pozivamo decu  uzrasta od 12 do 15 godina da zajedno s nama promišljaju kako bi mogao da izgleda njihov kutak za provođenje slobodnog vremena u gradu. Koristeći Dizajnaton metod zasnovan na dizajnerskom razmišljanju i teme strukturisane oko UN ciljeva održivog razvoja, deca uče kako da na kreativan način rešavaju ekološke izazove kroz izradu prototipa. U radu koristimo Dizajnaton radne listove, različite reciklažne i kreativne materijale, elektroniku, robotiku i programiranje praveći projekte u manjim timovima.

 

Radionica se sastoji iz četiri dela. U prvom delu imaćemo vođeni razgovor uz prezentaciju. U drugom delu će deca u saradnji sa facilitatorima u malim timovima ili pojedinačno dizajnirati svoje 3d makete prostora, u trećem delu ćemo snimiti kratke video klipove u kojima de učesnici predstaviti izazove s kojima se suočavaju. Saznaćemo šta je to cirkularni dizajn? Kako možemo da koristimo Dizajanton metod? Zašto je važno da aktivno učestvujemo u promišljanju grada u skladu s našim potrebama? Smatramo da participativan pristup koji uključuje decu kao aktivne ko-kreatore rešenja u zajednici može da ima veliki potencijal u solidarnoj viziji grada budućnosti kao katalizatora urbanih inovacija.

 

Dizajnaton metod kombinuje elemente dizajnerskog razmišljanja i stvaralačkog obrazovanja, pristupe koji dobijaju sve više na  značaju širom sveta, kao i elemente preuzete od pedagoškog modela Reggio Emilia, i promišljanja filozofa, psihologa,  socijalnog kritičara i teoretičara obrazovanja Džona Djuija i matematičara, IT stručnjaka i edukatora Simura Paperta.

U pitanju je pažljivo osmišljen tip radionica-događaja namenjen deci gde oni pronalaze, dizajniraju i predstavljaju svoja kreativna rešenja izazova koja su struturisani oko UN ciljeva održivog razvoja. Do sada smo se bavili  izazovima u okviru tema kao što su  „Otpad“, „Mobilnost“, „Hrana“, „Cirkularna ekonomija“, „Voda“, “Grad po meri dece”, “Energija”, “Biodiverzitet”, “Plastika”.

Radionicu vodi tim KidHub iz Beograda, organizacije koja se bavi unapređivanjem kreativnog kapaciteta dece kroz primenu različitih inovativnih obrazovnih programa s fokusom na stvaralačko učenje s ciljem rešavanja ekoloških i društvenih izazova. Partneri su globalnog obrazovnog programa Designathon Works za Srbiju i ambasadori programa “Obrazovanje za društvene inovacije”.

Kreator radionice je Tijana Jovanović Petrović, MA Komunikolog, radi na razvoju ko-kreativnih inicijativa u obrazovanju, a posebno osnaživanju dece da aktivno učestvuju u društvu kroz kreiranje održivih rešenja za ekološke izazove u saradnji sa odraslima.

 

ZA RADIONICU SE MOŽETE PRIJAVITI NA OVOM LINKU.

25. maj

16:00 – 19.00h

Dorćol Platz – glavna sala