Ana Larson

Specijalista za održivo upravljanje otpadom, gde se otpad doživljava kao dragocen resurs za procese reciklaže materijala, kao i za proizvodnju biogasa / komposta. Ana ima široko iskustvo sa međunarodnim preduzećima koja ciljaju efikasno sakupljanje frakcija kućnog otpada, a glavni cilj njenih projekata je održavanje vrednosti reciklabilnih materijala kroz kružni lanac snabdevanja.