Darko Nadić – Mediji i zelene politike

Fakultet političkih nauka

Prof. dr Darko Nadić je redovni profesor Socijalne i političke ekologije, kao i Ekološke politike Evropske unije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Korukovodilac je master programa Ekološka politika na istom fakultetu, na kome predaje Ekološku politiku Srbije i Savremenu ekološku politiku.

Autor je više knjiga, među kojima se izdvajaju Ogledi iz političke ekologije(2012), Ekologizam i ekološke stranke (2007), Partije Zelenih u Evropi(2005), Misao o radu u delima dr Dragoljuba Jovanovića (2003).

Jedan je od utemeljivača proučavanja ekološke politike,  zelene političke teorije, i održivog razvoja u Srbiji. Do sada je učestvovao na više desetina domaćih i inostranih naučnih konferencija i objavio takođe više desetina naučnih radova koji su izuzetno vrednovani u domaćoj i stranoj naučnoj javnosti.

Trenutno je Predsednik Stručnog saveta Centra za ekološku politiku i održivi razvoj Fakulteta političkih nauka.