Dr Ratka Čolić – Gradovi za sve

Dr Ratka Čolić docent je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Njeno profesionalno interesovanje je usmereno na planiranje i upravljanje urbanim razvojem. Posebna interesovanja se tiču edukacije i razvijanja kapaciteta za upravljanje urbanim razvojem, održivog i integralnog pristupa planiranju urbanog razvoja, participacije građana i uključivanja stejkholdera u proces planiranja i međunarodnih uticaja na politike planiranja u Srbiji i regionu. Od 2005. godine angažovana je kao nacionalni stručnjak i projekt-menadžer na međunarodnim projektima koji se realizuju u Srbiji (UN-HABITAT, GIZ/AMBERO, UNOPS European PROGRES, EU PRO), kao i međunarodni ekspert za  Council of Europe. Rukovodilac je izrade Strategije održivog i integralnog urbanog razvoja Srbije do 2030. godine (2019) i autor i koautor publikacija Participativno planiranje (2006), Participacija u planiranju urbanog razvoja (2013), Strategija integralnog urbanog razvoja – Vodič za gradove i opštine (2018) i dr.