Prof. dr Čedo Maksimović

Prof. dr Čedo Maksimović dipl. građ. inž. je osnovao i bio rukovodilac Međunarodnog istraživačkog centra za gradske vode (IRTCUD) pod pokroviteljstvom UNESKO‐a. Sa prof. Miodragom Radojkovićem organizovao je 1987 god. prvu međunarodnu konferenciju Urban Drainage Modelling (UDM), sa kolegama iz Evrope i prvu i drugu konferenciju Hydroinformatics, koje se od tada redovno održavaju po svetu.

Osnovna istraživačka delatnost mu je u oblasti primenjene mehanike fluida i hidraulike sistema urbane infrastrukture i površinskih tokova. Od 1971 do 1996 god. radio je na Građevinskom fakultetu u Beogradu na predmetu Mehanika fluida, a bio je prodekan fakulteta i upravnik Instituta za hidroethniku.

Od 1996. godine radi na Imperijal Koledžu, koji je tada bio u sastavu Univeriteta u Londonu, a od 2005. je zaseban univerzitet. Od februara 2018. je u zvanju profesora emeritusa. Na Imperijal Koledžu u Londonu osnovao je i vodio Istraživačku grupu za urbane Vode (UWRG –Urban Water Research Group) i pokrenuo izdavanje međunarodnog časopisa Urban Water Journal i seriju knjiga Urban Water Book Series (izdavač Taylor & Francis), u kojima je još uvek glavni urednik (co –Editor-in-Chief). Kao jedan od vodećih svetskih stručnjaka za oblast urbanih voda dao je ključni doprinos da ona postane nova naučno-stručna disciplina, prvo u Velikoj Britaniji i Evropi, a zatim i drugde. Francuski Univerzotet ENPC (Ecole Nationale des Pontes et Chausses) u Parizu 2017 god. proglasio ga je za počasnog doktora (dr.h.c). U poslednjoj deceniji proširio je oblast svog stručnog i naučnog delovanja na interakcije urbane vodne i „zelene“ infrastrukture kao ključnih elemenata „plavo‐zelenih sistema“. Idejni je tvorac i koordinator EU projekta Plavo-zeleni san (Blue Green Dream, BGD – www.bgd.org) koji postavlja temelje inovativnih metoda integralnog urbanog planiranja (PZR – Plavo Zelena Rešenja) kojima se povećava održivost i rezilijentnost gradova na klimatske promene i ekstreme vremenske nepogode kao i finansijska efikasnost tih sistema. Jedna od značajnih primene metode PZR je planiranje i upravljanje sistemina zaštite gradova od pluvijalnih poplava i inovativne metode postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) za šta je u Londonu 2018. god. dobio nagradu održivi gradovi (Sustainable Cities Award).